Skip to main content

Algemene voorwaarden Bandana Sports

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bandana Sports Events, hierna te noemen: “Bandana Sports”, en een Opdrachtgever waarop Bandana Sports deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bandana Sports, voor de uitvoering waarvan door Bandana Sports derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Bandana Sports en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bandana Sports en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Bandana Sports niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bandana Sports in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Bandana Sports zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Bandana Sports kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bandana Sports daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bandana Sports anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bandana Sports niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Bandana Sports en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Bandana Sports zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Bandana Sports heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Indien door Bandana Sports of door Bandana Sports ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het afgesproken moment. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, dan is Bandana Sports gerechtigd de uitvoering te staken voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van annulering, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bandana Sports aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bandana Sports worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bandana Sports zijn verstrekt, heeft Bandana Sports het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Bandana Sports ter beschikking heeft gesteld. Bandana Sports is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bandana Sports is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bandana Sports zal daarvan zoveel als vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bandana Sports gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bandana Sports bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bandana Sports op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bandana Sports een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bandana Sports gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bandana Sports daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Bandana Sports met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Bandana Sports niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Bandana Sports:

-alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bandana Sports rustende verplichting ingevolge de wet;

-indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

-of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Bandana Sports is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Bandana Sports ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Bandana Sports kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Bandana Sports bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bandana Sports kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bandana Sports op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bandana Sports de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Bandana Sports tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bandana Sports gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bandana Sports gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bandana Sports, zal Bandana Sports in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bandana Sports extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bandana Sports anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bandana Sports vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bandana Sports op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Bandana Sports is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bandana Sports geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bandana Sports niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bandana Sports of van derden daaronder begrepen. Bandana Sports heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bandana Sports zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Bandana Sports kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel Bandana Sports ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bandana Sports gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bandana Sports aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bandana Sports aangegeven. Bandana Sports is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Bandana Sports heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bandana Sports kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bandana Sports kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bandana Sports verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bandana Sports echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bandana Sports veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Bandana Sports daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bandana Sports ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Bandana Sports gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Bandana Sports bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

2. Voor het geval Bandana Sports zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Bandana Sports en door Bandana Sports aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bandana Sports zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Bandana Sports te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Bandana Sports kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Bandana Sports te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Bandana Sports te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Bandana Sports in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Bandana Sports in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Bandana Sports opdracht gegeven heeft.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Bandana Sports de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Bandana Sports, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Bandana Sports te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Bandana Sports anders aangeeft.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bandana Sports daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.Indien Bandana Sports aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Bandana Sports is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bandana Sports is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Bandana Sports aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bandana Sports beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Bandana Sports is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Bandana Sports is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bandana Sports aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bandana Sports toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bandana Sports is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bandana Sports of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Bandana Sports voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bandana Sports toerekenbaar is. Indien Bandana Sports uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bandana Sports zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bandana Sports, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bandana Sports en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Bandana Sports behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bandana Sports heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bandana Sports partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Bandana Sports is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bandana Sports het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Alphen aan den Rijn.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Bandana Sports.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene Reisvoorwaarden van Bandana Sports

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Reisorganisator: Bandana Sports, Herfsttuinlaan 7, 3452 RD Vleuten (Nederland), 06-50401266, mario@bandanasports.nl, KvK 27337257 0000

Reisovereenkomst: Een overeenkomst waarbij Bandana Sports een reis aanbiedt aan een reiziger of klant en waarbij die reiziger of klant zich verbindt tot het verschaffen van een door Bandana Sports aangeboden reis of activiteit.

Hoofdboeker: De wederpartij van de reisorganisator. Diegene die de overeenkomst schriftelijke, mondeling of via de e-mail aangaat met Bandana Sports. Hoofdboeker staat garant voor alle verkeer (ook betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Bandana Sports anderzijds.

Reisgenoten: De reiziger(s) die door de hoofdboeker worden opgegeven. De reisgenoten worden op de hoogte gehouden via de hoofdboeker. Ook het betalingsverkeer verloopt via de hoofdboeker naar Bandana Sports.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen de reiziger en Bandana Sports waarop de reiziger akkoord is gegaan met deze algemene reisvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeldt. Deze voorwaarden gelden ook waarbij Bandana Sports een overeenkomst heeft met de reiziger, maar waar gebruik dient te worden gemaakt van derden.

2. Bevestiging

De reisovereenkomst is tot stand gekomen indien na telefonisch, schriftelijk of elektronisch contact de noodzakelijke gegevens zijn binnengekomen. Na ontvangst van deze gegevens wordt de reservering bevestigt en ontvangt u een boekingsbevestiging. U dient dit goed te controleren op eventuele fouten. Mocht u een fout tegenkomen, dit melden bij het hoofdkantoor van Bandana Sports binnen 5 werkdagen. In de boekingsbevestiging vindt u tevens de betalingscondities.

3. Betaling

Bij ontvangst van de boekingsbevestiging krijgt u een datum waarop het gehele reisbedrag overgemaakt moet zijn op de rekening van Bandana Sports (rabobank: NL20 RABO 01076.05.481). Wij streven ernaar de reisbescheiden, mits volledige betaling is verricht, ongeveer 10 dagen voor vertrek toe te sturen aan de hoofdboeker. Indien de reiziger dit wenst is een aanbetaling van 20% van de reissom ook mogelijk.

4. Betalingsverzuim

Bij het uitblijven van een tijdige betaling kan de reis door Bandana Sports worden geannuleerd en dienen de annuleringskosten te worden betaald. Na het verstrijken van de vervaldag zal u in gebreke zijn zonder dat een herinneringsfactuur of aanmaning daarvoor nodig is.

5. Wijziging van de overeenkomst door de hoofdboeker

Tot 21 dagen voor vertrek kunnen er wijzigingen aangebracht worden in de overeenkomst. Uiteraard alleen als de gewenste wijziging nog mogelijk is.

6. Wijziging of tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Bandana Sports

Indien vóór de aanvang van de reis één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Bandana Sports de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te stellen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door Bandana Sports voorgestelde wijzigingen aanvaardt. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, Bandana Sports van zijn beslissing in kennis te stellen. Wanneer de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. Indien de hoofdboeker en/of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de reisorganisator of accommodatieverschaffer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, hebben de reisorganisatie en accommodatieverschaffer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.

7. Preferentie en essentie

Bandana Sports Events zal zoveel mogelijk aan uw wensen proberen te voldoen. De wensen dient u bij uw boeking kenbaar te maken. Wij zijn voor de uitvoering van de preferentie (wens) afhankelijk van de uitvoerende maatschappij of accommodatieverschaffer. Mocht uw wens zo essentieel zijn, dan spreken wij van een essentie. Is deze essentie bepalend voor het wel of niet doorgaan van de reis, dan zullen wij onze uiterste best doen om er voor te zorgen dat uw reis door kan gaan. Eventuele kosten zullen wij waarmogelijk vooraf mee delen.

8. Verzekeringen

Bandana Sports Events raadt iedereen nadrukkelijk aan om verzekerd op reis te gaan. Wij adviseren u zowel een reis- als annuleringsverzekering af te sluiten. Voor enkele georganiseerde reizen is het zelfs verplicht om een reisverzekering te hebben. Dit wordt u bij reservering medegedeeld. U dient uw polisnummer op het inschrijfformulier (bij bijzonderheden) weer te geven. Ook is het mogelijk om via Bandana Sports een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

9. Overdraagbaarheid van een boeking

Tot 14 dagen voor vertrek is het mogelijk de boeking over te dragen aan een derde (toekomstig hoofdboeker). Voor overdraging zijn echter een aantal voorwaarden.

1. De toekomstige hoofdboeker gaat akkoord met de voorwaarden van het contract van Bandana Sports.

2. Alle betalingen dienen te zijn geschiedt voordat de overdraging plaatsvindt.

3. De hoofdboeker en toekomstig hoofdboeker zijn beide verantwoordelijk voor de financiën en voor het doorgeven van de informatie aan derden.

4. De wijzigingskosten zullen bij de klant in rekening worden gebracht.

10. Annulering door de reiziger

De reservering kan te allen tijde schriftelijk opgezegd worden. De datum waarop Bandana Sports de annuleringsbrief ontvangt geldt als datum van annulering. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren (ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00). Annulering buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunt u de annuleringskosten bij een geldige annulering verhalen bij uw verzekeraar. In geval van annulering bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd.

– tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling (20% van de reissom)

– vanaf 56 dagen (inclusief) tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

– vanaf 28 dagen (inclusief) tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

– vanaf 14 dagen (inclusief) tot 5 dagen voor vertrek: 90% van de reissom

– vanaf 5 dagen (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

11. Annulering door Bandana Sports

Bandana Sports heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum vereiste vermeldt in de publicatie. Dit geldt voor de georganiseerde Bandana Sports reizen. De reizen kunnen in de meeste gevallen wel als een individuele reis doorgaan.

12. Aansprakelijkheid en overmacht

Bandana Sports is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers/sters ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is Bandana Sports verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering gebruik maakt, omdat de tekortkoming in de overeenkomst te wijten is:

– aan de reiziger;

– aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;

– aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst maakt, met in acht neming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen aan overmacht.

Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemers/sters door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie, vervoer en materialen die eventueel ter beschikking worden gesteld. Noch kan Bandana Sports aansprakelijk gesteld worden voor vertraging en/of schade geleden door deelnemers/sters als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte quarantaine of andere oorzaken. Door te boeken voor reizen georganiseerd door Bandana Sports accepteert u de eventuele risico’s die het maken van een reis met zich mee kunnen brengen in binnen- en buitenland. Ofschoon wij u een optimaal arrangement kunnen aanbieden zijn bij cursussen, activiteiten, evenementen en reizen mogelijke ongelukken niet uit te sluiten. Onze taak is om dit risico tot een minimum te beperken.

13. Klachten

Mochten er onverhoopt nog klachten zijn op de bestemming dan dient u die direct kenbaar te maken aan de reisleiding ter plaatse. Vaak kan er dan nog wat aan worden gedaan. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost of is er geen reisleiding ter plaatse dan dient u binnen 24 uur de klacht telefonisch te melden bij het hoofdkantoor van Bandana Sports. Mocht de klacht alsnog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dient u deze schriftelijk te melden aan het hoofdkantoor van Bandana Sports. De klacht dient dan binnen 28 dagen vanaf de vertrekdag binnen te zijn op het adres van Bandana Sports. Klachten die na deze tijd binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

14. Brochure

De bij de accommodatie afgedrukte foto’s dienen uitsluitend om een indruk te geven. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto van de webiste. Voor kennelijk fouten, druk- en zetfouten kan Bandana Sports nooit aansprakelijk worden gesteld. Bandana Sports behoudt het recht om zonder toestemming van de klant, prijzen en arrangementen te wijzigen, indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten op de website zullen wij zo spoedig mogelijk op de website proberen te herstellen zodat u hier altijd de meest actuele informatie heeft. Bij het deelnemen aan een reis geboekt via Bandana Sports, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal (dat wij tijdens deze reis opnemen) voor promotie doeleinden. Gaat u hier niet mee akkoord dient u voor de vertrekdag van de reis, dit duidelijk en schriftelijk te vermelden.

15. Reisorganisator

Als reisorganisator treedt op:

Bandana Sports

Herfsttuinlaan 7

3452 RD Vleuten

Telefoon: 06-50401266

E-mail: mario@bandanasports.nl

Internet: www.bandanasports.nl

KVK-nummer: 27337257 0000

Rabobank: NL20 RABO 0107 6054 81